Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen cliënt en CHAYA, praktijk voor zorgverlening en creatieve therapie (hierna: ‘CHAYA Zorgverlening’) gesloten overeenkomst (hierna: ‘Overeenkomst’) met betrekking tot zorgverlening, hulpverlening en/of ondersteuning.

  1. Inhoud zorg/hulp/ondersteuning

CHAYA Zorgverlening stelt in samenspraak met cliënt een plan op waarin de zorg/hulp/ondersteuning die aan cliënt wordt geboden nader is uitgewerkt.

CHAYA Zorgverlening stelt een plan op indien cliënt een indicatie of beschikking heeft voor de te bieden zorg/hulp/ondersteuning of indien cliënt de factuur vanuit privégelden voldoet. In de overeenkomst staat beschreven voor welke zorg/hulp/ondersteuning cliënt een indicatie of beschikking heeft en welke zorg/hulp/ondersteuning door CHAYA Zorgverlening aan cliënt wordt geboden. Het plan beschrijft de zorg/hulp/ondersteuning die mondeling overeengekomen is of valt binnen het kader van de indicatie of beschikking. Eventuele aanvullende diensten kunnen apart worden overeengekomen.

In het plan staat in ieder geval beschreven:
- de doelen van de zorg/hulp/ondersteuning waaraan cliënt wil gaan werken;
- de inzet van CHAYA Zorgverlening om doelen te gaan behalen;
- wie er in de omgeving van cliënt bij de zorg/hulp/ondersteuning worden betrokken;
- hoe en wanneer de hulp/zorg/ondersteuning wordt geëvalueerd;

Voorafgaand aan het opstellen van het plan wordt met cliënt/wettelijk vertegenwoordiger besproken wat zijn of haar wensen zijn ten aanzien van de zorg/hulp/ondersteuning.

CHAYA Zorgverlening en cliënt treden met elkaar in overleg over een aanpassing van het plan als dat noodzakelijk is. Dat is in ieder geval, maar niet uitsluitend, zo wanneer: CHAYA Zorgverlening geen of gedeeltelijk of geheel geen vergoeding meer ontvangt van de zorgverzekeraar/gemeente of anderszins voor de zorg/hulp/ondersteuning als beschreven in het plan, bijvoorbeeld omdat de indicatie of beschikking eindigt, wordt aangepast, wordt ingetrokken of anders geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd; de zorg-, hulp- of ondersteuningsvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze niet meer valt binnen de grenzen van de indicatie of beschikking en/of het plan en/of de mogelijkheden aan zorg/hulp/ondersteuning die CHAYA Zorgverlening kan bieden.

  1. Kwaliteit

CHAYA Zorgverlening zorgt ervoor dat de zorg/hulp/ondersteuning die wordt geboden kwalitatief goed is. Dat betekent dat deze: veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt; afgestemd is op de reële behoefte van cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die cliënt ontvangt; verstrekt wordt in overeenstemming met de op CHAYA Zorgverlening verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard; verstrekt wordt met respect voor en met inachtneming van de rechten van cliënt.

CHAYA Zorgverlening kan voor de zorg/hulp/ondersteuning derden (o.a. onderaannemers, opdrachtnemers, zzp’ers etc.) inzetten. Als CHAYA Zorgverlening derden inzet, zorgt zij ervoor dat deze derden eveneens kwalitatief goede ondersteuning bieden.

Indien Cliënt ook ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft CHAYA Zorgverlening naar een goede onderlinge afstemming met die andere aanbieder, mits cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

  1. Klachten

Indien cliënt een klacht heeft over de zorg/hulp/ondersteuning, dan kan zij daarvoor bij CHAYA Zorgverlening terecht. CHAYA Zorgverlening zal zich inspannen om in onderling overleg met cliënt tot een oplossing te komen.

CHAYA Zorgverlening informeert cliënt daarnaast over haar klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij CHAYA Zorgverlening is geregeld.

  1. Informatie

CHAYA Zorgverlening verstrekt aan cliënt alle informatie die cliënt redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de zorg/hulp/ondersteuning. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor cliënt begrijpelijk is.

Cliënt verstrekt CHAYA Zorgverlening alle (schriftelijke) informatie die voor CHAYA Zorgverlening belangrijk kan zijn voor het verlenen van de zorg/hulp/ondersteuning. Cliënt zorgt ervoor dat die informatie volledig en juist is.

  1. Dossier en Privacy

CHAYA Zorgverlening houdt een dossier bij van de zorg/hulp/ondersteuning aan cliënt. Het dossier bestaat ten minste uit het plan, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Cliënt heeft recht op inzage in het dossier en krijgt daarvan indien gewenst een afschrift.

CHAYA Zorgverlening gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënt en neemt de privacywetgeving in acht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

CHAYA Zorgverlening verstrekt geen informatie over de zorg/hulp/ondersteuning van cliënt aan derden, (zijnde personen niet direct bij de zorg/hulp/ondersteuning betrokken) behalve wanneer cliënt daar toestemming voor heeft gegeven en behalve gevallen waarin CHAYA Zorgverlening daar op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd of verplicht is.

  1. Annuleren / No show

Als de cliënt geen gebruik wil of kan maken van de afgesproken zorg/hulp/ondersteuning, laat cliënt dit uiterlijk 24 uur voor de geplande start van de zorg/hulp/ondersteuning aan CHAYA Zorgverlening weten.

Als de termijn die hierboven wordt genoemd niet in acht wordt genomen dan behoudt CHAYA Zorgverlening zich het recht voor om een no-show tarief in rekening te brengen aan de cliënt (uurtarief) welke CHAYA Zorgverlening door de niet-tijdige annulering misloopt.

  1. Vergoeding van de zorg/hulp/ondersteuning

Cliënt is CHAYA Zorgverlening vergoeding verschuldigd voor de geleverde zorg/hulp/ondersteuning voor zover deze niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar of gemeente of anderszins aan CHAYA Zorgverlening wordt voldaan. Cliënt is gehouden tot de betaling aan CHAYA Zorgverlening van alle kosten die CHAYA Zorgverlening om welke reden dan ook niet van de zorgverzekering, gemeente c.q. een andere financier vergoed krijgt.

Het kan zijn dat cliënt een eigen bijdrage verschuldigd is. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de eigen bijdrage.

Als cliënt naast de zorg/hulp/ondersteuning die in het plan is beschreven ook aanvullende diensten afneemt van CHAYA Zorgverlening, dan komen deze aanvullende diensten voor rekening van cliënt. Aanvullende diensten worden alleen geleverd indien cliënt en CHAYA Zorgverlening dat gezamenlijk hebben afgesproken.

  1. Einde Overeenkomst

De overeenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:
- Met wederzijds goedvinden.
- Bij het overlijden van cliënt of Linette Trapman (CHAYA Zorgverlening).
- Wanneer de indicatie of beschikking tot het leveren van zorg/hulp/ondersteuning geheel of gedeeltelijk
   verloopt, wordt ingetrokken of anderszins eindigt.
- Wanneer de overeenkomst tussen CHAYA Zorgverlening en de zorgverzekeraar, gemeente of anderszins
   eindigt.
- Als het doel geformuleerd in het plan is bereikt.
- Door middel van schriftelijke opzegging door CHAYA Zorgverlening als er sprake is van een gewichtige
  reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen:
  - Cliënt komt essentiële plichten of regels niet na, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of
    waarschuwen door CHAYA Zorgverlening.
  - Door toedoen van cliënt of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige
    zorg/hulp/ondersteuning van cliënt ernstig wordt bemoeilijkt.
  - Vanwege organisatorische of budgettaire redenen kan de zorgbehoefte van cliënt niet langer op een
    verantwoorde manier worden gegarandeerd.
  - Nakoming van de overeenkomst kan in redelijkheid niet meer van CHAYA Zorgverlening worden 
    gevergd.

Als CHAYA Zorgverlening de overeenkomst opzegt zal zij, indien cliënt dit wenst en indien dit noodzakelijk is, behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve aanbieder.

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 september 2021